Koszty reklamy i reprezentacji w firmie jako koszt uzyskania przychodu firmy.

Koszty reklamy i reprezentacji w firmie reklama taniej

Public domain, Pixabay.


Koszty reklamy i reprezentacji a koszt uzyskania przychodu firmy

Co jest kosztem uzyskania przychodu ?

 

Za koszty uzyskania przychodu można uznać to, czego nie zabraniają odliczać przepisy podatkowe, a co jest w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Koszty reklamy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy.

Koszty reprezentacji nie zawsze można zaliczyć jako koszt prowadzenia firmy.

Reklama i marketing

 

Literatura marketingowa definiuje reklamę jako jeden z najprostszych sposobów na komunikację firmy i jej otoczenia.

Reklama jest jednym z elementów szerokiego spektrum działań marketingowych. Jest głównym sposobem wyraźnego i skutecznego oddziaływania na odbiorców.

Reklama polega na przedstawieniu oferty handlowej w sposób, który można określić jako odpłatny i masowy, a kierowany do ogółu potencjalnych odbiorców.

O tym, czy przekaz jest ewidentną informacją pozbawioną cech reklamy, czy też reklamową ofertą handlową — decydują czasem szczegóły, jednak nie należy mylić tych pojęć.

Co jest reklamą firmy, a co jest reprezentacją ?

 

Elementem wspólnym dla reklamy firmy i reprezentacji jest ich charakter informacyjny.
W zależności od sposobu wyartykułowania informacja może być uznana za reklamę firmy, lub jej mniej przejrzysta odmiana za reprezentację.

Za obowiązującą podstawę definicji reklamy można uznać treść znajdującą się w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Mówi ona, że: „Reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów, lub usług; reklamą jest także autopromocja (Art. 4 pkt17).”

Ścisłe określenie czym jest reklama i reprezentacja firmy ma szczególne znaczenie dla rozliczeń podatkowych.

W prawie podatkowym brakuje jednak w pełni opisanej i prawnie przyjętej definicji reklamy.

Wobec takiego stanu, organy podatkowe w wydawanych przez siebie decyzjach stosują dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych.

Co jest reklamą — definicja sądowa.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 1 lutego 2012 r. wydał wyrok (sygn. I SA/Gl 673/11), zgodnie z którym:

„Pod pojęciem reklamy należy rozumieć w sposób funkcjonalny, czyli jako wszelkie celowe działania podatnika, które mają na celu rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych przez niego produktach lub usługach, których działania celem jest kształtowanie popytu, poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu,
w celu zachęcenia do nabywania towarów, bądź usług od tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego”.

Co jest reprezentacją — definicja sądowa.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 17 czerwca 2013 r. wydał wyrok (sygn. akt II FSK 702/11), w którym m.in. uznał, że:

„Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności itp., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami).
Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu.
Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.
Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych,
nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.
Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny”.

„Oznacza to, że reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów.

W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy, lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia”.

Jak odróżnić reklamę od reprezentacji firmy?

 

W dużym uproszczeniu przyjmuje się, że reklamę można odróżnić od reprezentacji przez określenie celu, na który ukierunkowane są działania firmy.

Celem reklamy jest skłonienie potencjalnego klienta do zakupu towaru lub usługi, przekazanie informacji o ofercie firmy i uwypuklenie zalet.

Takie działanie może się przyczynić do wzrostu sprzedaży oferowanej przez przedsiębiorcę usługi czy produktu.

Reprezentację najczęściej interpretuje się jako „okazałość” i „wystawność”.

Celem nadrzędnym jest kształtowanie ogólnego wizerunku firmy, co nie jest działaniem skutkującym bezpośrednią transakcją.

Reprezentacja służy więc podniesieniu prestiżu firmy, a związek z uzyskaniem przychodu jest mniejszy i nie tak oczywisty niż w przypadku reklamy.

Wydatki na reklamę

Koszty reklamy i reprezentacji w firmie

 

Wydatki na reklamę firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy, a pozwala to na umniejszenie obciążeń podatkowych

Nakłady poniesione na reklamę nie budzą żadnych wątpliwości, jeśli tylko wiążą się z działalnością firmy.

Do kosztów firmowych można zaliczyć wydatki na zaprojektowanie logo, stworzenie strony internetowej i jej promocję.

Kosztem uzyskania przychodu są wydatki na reklamę w prasie, projektowanie graficzne, druk ulotek i folderów reklamowych.

Również szeroko pojęta reklama zewnętrzna, reklamy wewnątrz budynku, a nawet telemarketing stanowią wydatki na reklamę, które są kosztem uzyskania przychodu.

Kosztami są różne wydatki związane z promocją, kampanie reklamowe — w tym np. akcje społeczne powiązane z daną działalnością gospodarczą.

Koszty reklamy i reprezentacji w firmie nie powinny być obciążeniem dla firmy, ponieważ stanowią jeden z motorów jej rozwoju.

Sponsoring jest reklamą firmy.

 

Również sponsoring można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeżeli wsparcie finansowe jest udzielone w zamian za reklamę firmy.

Może to być przykładowo umieszczanie nazwy sponsora, jego logo na plakatach i koszulkach zawodników.

Sponsorowanie ma kształtować pozytywny wizerunek firmy, popularyzować markę, oraz produkty i usługi oferowane przez nią.

Przykładem na potwierdzenie może być interpretacja indywidualna z dnia 17.08.2015 r. (IBPB-1-3/4510 -28/15/AW)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach określił sponsoring jako „jedną z form promocji, polegającą na skojarzeniu pozytywnego obrazu sponsorowanego ze sponsorem,
którego znak towarzyszy imprezom lub działaniom sponsorowanej osoby, lub instytucji”.

Upominki nie zawsze są reklamą.

 

Tak popularne gadżety reklamowe oraz spersonalizowane upominki nie zawsze można uznać za reklamę, której koszty można by było odliczyć od podatku.

Gadżety reklamowe, które są wręczane klientowi jako upominek, powinny posiadać logo firmowe lub inne oznakowanie firmowe, aby mogły spełnić kryteria umożliwiające odliczenia podatkowe.

Jeśli upominki nie posiadają logo firmowego czy innego oznakowania firmowego, należy je potraktować jako koszty reprezentacji. Taki wydatek jednak nie może zostać zaliczony do kosztów firmowych.

Upominki z zawartością alkoholu, nawet z logo firmowym na opakowaniu stanowią wydatek zaliczany do reprezentacji. Trzeba pamiętać że organy podatkowe szczególnie wnikliwie sprawdzają  faktury z takimi upominkami.

Wydatki na reprezentację.

 

Niektóre wydatki na reprezentację można zaliczyć do kosztów prowadzenia firmy i odpisać podatek VAT.

Z zasady wydatki na reprezentację nie mogą stanowić kosztu podatkowego (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT), możliwe jest jednak odliczenie podatku VAT od takich właśnie wydatków (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na potwierdzenie można przytoczyć interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dnia 6.03.2012 r. (IPTPB3/423-319/11-2/GG)
„Koszty reprezentacji nie są kosztem uzyskania przychodów […], ale naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem podatkowym w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług […]”.

Wyjątek w tej kwestii stanowią usługi gastronomiczne i noclegowe, a w tych przypadkach nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Koszty reklamy — jak ocenić czy spełniają kryteria.

Koszty reklamy i reprezentacji w firmie  jak ocenia fiskus.

 

Do kosztów uzyskania przychodu firmy zalicza tak wiele różnorodnych wydatków, że czasem trudno uniknąć wątpliwości.

Kryteria oceny bywają różne, więc przede wszystkim należy zaufać logice i samodzielnie ocenić, czy np. wydatek jest kosztem poniesionym na reklamę.
Może bowiem przy tej okazji powstać podejrzenie o nieuprawnione odniesienie korzyści majątkowej, związanej z odliczeniem od podatku dóbr konsumpcyjnych.

Najbezpieczniejsze jest więc zwrócenie się do organu podatkowego z prośbą o interpretację, gdyż to może zabezpieczyć przed przykrymi konsekwencjami.

Przykładem może być zamiar samodzielnego zrealizowania filmu reklamowego podczas specjalnej celowej podróży.
Jeśli do tym celu poniesione zostały koszty podróży, noclegu, zakupu gadżetów i np. sprzętu rejestrującego, to nie można przyjąć, że służyły wyłącznie tej realizacji.

Powstaje przypuszczenie, że w ten sposób realizowana była pasja przedsiębiorcy, ponieważ jest to cel osobisty.

Realizacja filmowa mogła być pretekstem do konsumpcji, której nie można odliczyć od podatku, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wątpliwości dotyczące aspektów reklamy

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na zapytanie w podobnej sprawie (nr 0115-KDIT3.4011. 310.2018.1.MPŁ).
Stanowisko zawarte w interpretacji jednoznacznie uniemożliwia temu przedsiębiorcy odliczenia od podatku kosztów wymienionych w przedmiotowej sprawie.

Sytuacji jak opisana wyżej, można uniknąć przez zlecenie wykonania reklamy wyspecjalizowanej agencji reklamowej, która wystawi stosowną fakturę.

Wiele wątpliwości może rozwiać lektura artykułów na stronach profesjonalnych serwisów internetowych, jak Poradnik Przedsiębiorcy lub popularny E-Prawnik.


 

Sprawdź jaki jest wybór reklamy dla firmy  →

Wszystko to, co jest reklamą i możesz zaksięgować w koszty prowadzenia firmy.

Koszty reklamy i reprezentacji mają moc budowania  w przeciwieństwie do innych stałych opłat ponoszonych przez firmę.

Ulżyj swoim podatkom!   Buduj markę firmy!

 Zapytaj, napisz, zamów >>  a_rek@tlen.pl <<

 

Przykłady reklamy firmowej  →

Obejrzyj jak w praktyce wyglądają koszty reklamy i reprezentacji w realizacjach dla firm.

 

Tagi: • Koszty reklamy • Promocja firmy • Marketing • Jak reklamować firmę • Kampania reklamowa
Opis artykułu:
Koszty reklamy i reprezentacji w firmie jako koszt uzyskania przychodu firmy. Co jest reklamą firmy, a co uznawane jest za reprezentację. Reklama w praktyce — odliczenie od podatku.

 Strona kontaktowa >

Kategorie

Ostatnie publikacje

Reklama; najnowsze relacje

reklama agencji na Facebooku nowe reklamy

Reklama po ludzku – co, gdzie i jak

reklama dla reklamy na blogspot com

… sprawdź dostępność domeny

Serwery WWW  

... z nami hosting nawet 0 zł i domena Gratis !!

OFERTA DO UZGODNIENIA

Certyfikat firmy przyjaznej w sieci

AREK Agencja Reklamowa Mińsk Mazowiecki